tuv
Експертни оценки на активи

“ДИКРИЛ Консулт” ЕООД в оценителската си дейност прилага установените и в България европейски и световни практики. Фирмата ни, също така, е лицензирана от Агенцията за приватизация, чийто стандарти са хармонизирани с европейските.

Продължава... [Експертни оценки на активи]
 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!

Експертни оценки

Експертни оценки на активи