tuv
Малка водноелектрическа централа "Кунино" Печат
 kunino8  kunino10
 kunino4  kunino1
 МВЕЦ "Кунино" на р. Искър в землищата на с. Кунино и с. Радовене. Включва яз, водовземно съоръжение, горен деривационен канал, напорен басейн, сградоцентрала, изтичало, долна вада, предпазна дига.
 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!