tuv
Строителен надзор и Оценка на съответствие на проектирането Печат
Здравейте, благодарим Ви, че посетихте нашия уеб сайт и проявявате интерес към дейността на ДИКРИЛ. Вие се намирате на страницата, която би могла да Ви бъде полезна при избора на консултант за упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на проектирането.

          Тези дейности са регламентирани от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и наредбите към него.

          С нас може да получите второ мнение относно съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите и на тази база ще получите Разрешение за строеж.

         Последващия Строителен надзор ще Ви гарантира контрол по качественото и законосъобразно изпълнение на проекта, както и въвеждането му в експлоатация. 

        Поради факта, че за въвеждане в експлоатация на Вашия проект е необходимо съставяне на технически паспорт Ви препоръчваме да ползвате нашата комплексна услуга " оценка на съответствието на проектите - строителен надзор - координатор по безопастност и здраве - съставяне на технически паспорт".

 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!