tuv
Опознай ДИКРИЛ Печат

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО


“ДИКРИЛ Консулт” ЕООД е една от първите български мултидисциплинарни консултантски компании в областта на инвестиционните строителни проекти.

Фирмата предлага и извършва КОМПЛЕКСНИ КОНСУЛТАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, в следните области:

   ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ПРОЕКТИРАНЕТО;

   СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР;    

   ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТГИЯ И ВЗЕМАНИЯ, ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ФИНАНСОВИ АКТИВИ;

   ИНВЕСТИТОРСКИ И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПО БАНКОВИ И ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ;


ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, включително:

 • прединвестиционни консултации;

 • геодезически заснемания;

 • планиране и проектиране;

 • оценка на съответствието на проектите;

 • строителен надзор;

 • инвеститорски контрол;

 • обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;

 • изготвяне на технически паспорти;

 • организиране на тръжни процедури.


   УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, включително:

 •       инвеститорски контрол
 •       координиране на графика за строителство
 •       организиране на търгове
 •       участие в подготовка на договори
 •       организация и участие в работни срещи
 •       изготвяне на доклади за възложителя
 •       строителен надзор и др. /при необходимост/

 В ОБЛАСТТА НА:

 • ТЪРГОВСКИ, ЖИЛИЩНИ, ИНДУСТРИАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ;

 • СПА, ХОТЕЛСКИ И ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ /developments/;

 • ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ТРАНЗИТНИ ГАЗОПРОВОДИ;

 • ФЕРМИ И ОРАНЖЕРИИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС);

 • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ;

 • ПИЛОТНИ ЗАВОДИ И ПРОМИШЛЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ;

 • ЯДРЕН СЕКТОР;

 • ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА, УКРЕПВАНЕ НА РЕКИ, ДЕРИВАЦИИ, ПСОВ;

 •  ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ, ПОЛЗВАЩИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ;       

 • ПЪТИЩА, МОСТОВЕ И ТУНЕЛИ;

 • ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЧЕСКО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.

“ДИКРИЛ Консулт” ЕООД има клонове и изградени работни групи на територията на цялата страна, а централния офис е на адрес:

1612 София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 100, ет. 1

Teл./факс: + 359 2 9552225

Мобилни: +359 888 597 104, +359 888 380 473


“ДИКРИЛ Консулт” ЕООД е Консултантът от българска страна, съвместно с международните консултанти WSAtkins International Limited, COWI, TYPSA, BCEOM & GOPA, по проекта на Европейската общност и Република България - "Оценка на различията и предложение за хармонизация на Българското строително и надзорно законодателство и международните стандартни форми за строителни договори/FIDIC CONDITIONS OF CONTRACT/ и европейските тръжни правила /Practical Guide for PHARE, ISPA and SAPARD/.

Дружеството е лицензирано за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор.

Дружеството ни е сертифицирано да извършва оценителска дейност.

            Фирмата притежава Удостоверение за вписване в публичен регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

            “ДИКРИЛ Консулт” ЕООД е консултант на Банка “ДСК” ЕАД, “Пощенска Банка” АД, МКБ Юнионбанк, СИБанк АД, АЛФА Банк, Пиреос Банк, Алианц Банк България, Българо-Американска кредитна банка АД и SG Експресбанк като извършва инвеститорски и строителен  контрол по банково проектно финансиране и/или действа като независим оценител на активи и пасиви на територията на цялата страна.
            Следвайки новите тенденции в настоящото икономическо развитие на страната и на база на натрупан досега опит, ние акцентираме с особено внимание  на проекти , свързани с възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, интегрирани водни проекти и инфраструктура.

Някои от нашите международни партньори са WS Atkins International Limited (UK), COWI (Denmark), KPMG,LDK Environmental Engineers (Greece), Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden (Germany), GKW (UK), Danish School for Public Administration (Denmark), BDA Group (Scotland), COWI (Denmark),, CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A, Portugal, SETEC (France), DENCO (Greece) и други. Inros Lackner Consulting Group GmbH (Germany), GKW (UK), Danish School for Public Administration (Denmark), BDA Group (Scotland), COWI (Denmark),, CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A, Portugal, SETEC (France), DENCO (Greece), WorleyParsons, Intecsea и други.

             "ДИКРИЛ Консулт" ЕООД е сертифицирана за система за управление на качеството EN ISO 9001:2000 oт 2006 г, EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007. 

 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!