tuv
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ДИКРИЛ Печат

КОМПЛЕКСНА УСЛУГА 1

1.      ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ И ОСИГУРЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ;

2.      СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР;

3.      КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ;

4.      СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖА;

5.      СЪСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД И ВЪВЕЖДАНЕ СТРОЕЖА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

 

КОМПЛЕКСНА УСЛУГА 2

1.       ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ;

2.       КОНСУЛТАЦИИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ;

3.       ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ;

4.       ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ И ОСИГУРЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ;

5.       СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР;

6.       ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ;

7.       КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ;

8.       СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖА;

9.       СЪСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД И ВЪВЕЖДАНЕ СТРОЕЖА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

 

При необходимост възможност за:

- оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, ИНТЕЛЕКТУАЛНА собственост и финансови активи;

- Управление на инвестиционни проекти;

- подготовка на ТРЪЖНА И ДОГОВОРНА документация и участие при избор на изпълнители.

 

Предимства на комплексната услуга 

1.       почти всички необходими консултатски услуги са на едно място в един офис;

2.       постигате отлична координация между отделните участници;

3.       намалявате разхода на лично време при реализацията на проекта;

4.       постигате много изгодна за вас цена на услугата;

 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!