"Д И К Р И Л   К О Н С У Л Т" Е О О Д

D I K R I L   C O N S U L T   L I M I T E D

BG EN

ДОБРЕ ДОШЛИ

в уеб сайта на 

Д И К Р И Л !

  ВАШИЯТ НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР ОТ МОМЕНТА НА НАМЕРЕНИЕТО,

КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ, ПОДБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, КОНТРОЛ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВАШАТА ИНВЕСТИЦИЯ

Български

WELCOME 

to the website of 

D I K R I L !

YOUR RELIABLE PARTNER FROM THE MOMENT OF INTENTION,

CONSULTING ON FINANCING, SELECTION OF CONTRACTORS,

SUPERVISION AND PUT IN USE OF YOUR INVESTMENT

English

 

ДИКРИЛ ПРЕПОРЪЧВА ЕКОЛОГИЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ С ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

DIKRIL RECOMMENDS THE ECOLOGICAL TREATMENT OF WASTE WATERS WITH WASTEWATER TREATMENT PLANTS

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО- ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!

Използвайте  нашата  комплексна услуга -  прединвестиционни консултации, осигуряване на финансиране, планиране и проектиране, оценка на съответствието на  проектирането, строителен надзор и/или инвеститорски контрол, координатор за безопастност и здраве, технически паспорт и въвеждане в експлоатация на проекта. При  необходимост сме в  състояние да предложим Управление на строителството. Use our complex service - pre-investment advise, planning and designing, due diligence of the designing, supervision of construction and/or investment control, health and safety coordinator, technical passport preparation. If you need we can offer you Construction management.